Belgische links

Aanspreekpunt jeugd- en kinderrechten

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap installeerde een aanspreekpunt Kinderrechten in elk departement. Het houdt in dat systematisch een persoon is belast met het kinderrechtenbeleid van dat departement. De werkzaamheden van deze personen worden gecoördineerd door het aanspreekpunt Kinderrechten.
Op de website vind je een korte samenvatting van de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap op gebied van kinderrechten, de adressen van de verschillende aanspreekpunten bij de departementen, links naar officiële Kinderrechteninstanties in België en internationaal, informatie over de Kind- en jongereneffectrapportage en documentatie over Vlaamse regelgeving in verband met kinderrechten.

http://www.sociaalcultureel.be

Actuele informatie jeugdrecht

De site richt zich tot alle praktijkwerkers met vragen over rechten van kinderen en jongeren. Ze bevat meer dan 200 artikels over jeugdrecht. Elk artikel vertrekt vanuit een praktijksituatie. Aan de hand van de praktijk wordt de actuele wetgeving toegelicht en een antwoord gegeven op de praktijksituatie. Daarnaast worden publikaties en nieuws uit het werkveld besproken. De site is gratis toegankelijk voor organisaties uit de Bijzondere Jeugdzorg en het Algemeen Welzijnswerk. Andere bezoekers dienen een beperkt lidgeld te betalen.

www.jeugdrecht.be

Kenniscentrum Kinderrechten vzw

Het Kenniscentrum kinderrechten vzw (KeKi) bouwt voort op het Centrum voor de Rechten van het Kind en wordt gedragen door een interuniversitaire platform van onderzoekers.  Het wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren.  Op de website kunt u de publicaties en de databank van het KeKi raadplegen en worden eveneens vormingen aangekondigd. 

www.keki.be

Centre interdisciplinaire des droits de l'enfant CIDE

Het Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant, afgekort C.I.D.E., spruit voort uit een partenariaat tussen de Université Catholique de Louvain (U.C.L.) en de Belgische afdeling van de NGO Défense des enfants international (D.E.I.).
Vertrekkend van het thema van de kinderrechten, beoogt het C.I.D.E. bij te dragen tot het debat en de reflectie over de plaats van het kind en de jeugd binnen de huidige samenleving, onder meer door een dialoog uit te lokken en in stand te houden tussen de actoren die bekommerd zijn om deze vragen, ongeacht hun professionele achtergrond.
Het C.I.D.E. ontwikkelt drie bijkomende activiteitenpolen die elkaar onderling ondersteunen: onderzoek, vorming en actie. Deze site is Franstalig.

www.lecide.be

Jeugdonderzoeksplatform

Om het jeugdonderzoek in Vlaanderen systematischer en beter gecoördineerd te doen verlopen en aldus overlappingen en leemtes weg te werken en te voorkomen, werd in het voorjaar 2003 het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) opgericht, op initiatief van de Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken.
Het JOP is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen drie onderzoeksgroepen: Onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel), de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) en de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (K.U.Leuven)
De missie van het JOP bestaat er enerzijds in het bestaand jeugdonderzoek te inventariseren, te analyseren en te synthetiseren. In een latere fase zal nieuw onderzoek worden geïnitieerd en uitgevoerd via de periodieke afname van een jeugdmonitor. Anderzijds wordt de informatie over kinderen en jongeren via uitwisselingen met het werkveld, beleidsmakers en wetenschappelijke partners verzameld en toegankelijk gemaakt voor alle geïnteresseerden.

www.jeugdonderzoeksplatform.be

Karuur

Karuur ondersteunt lokale jeugdparticipatie, ter versterking van de participatie van jeugdraden, kinderen en jongeren aan het lokale beleid.
Karuur ondersteunt jeugdraden in hun rol van adviesorgaan binnen het lokale beleid door middel van het beantwoorden van vragen en het geven van vorming en begeleiding.
Daarnaast zet het projecten op die de reikwijdte van jeugdraden vergroten en die kinderen en jongeren de kans geven om in een bredere context mee te bouwen aan het lokale beleid.

www.karuur.be 

Kind en samenleving

Dit onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, erkend en deels gesubsidieerd door het Vlaamse Ministerie van Jeugd, beoogt via onderzoek en ontwikkeling te bewerkstelligen dat kinderen en jongeren -vanuit hun eigenheid- volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Kind & Samenleving ontwikkelt op basis van onderzoek visie en inzicht omtrent de maatschappelijke positie van kinderen, zet pilootprojecten op, gericht op een grotere inbreng van kinderen en het kinderperspectief in de samenleving, en begeleidt deze; verspreidt verworven inzichten en ervaringen omtrent belangen en mogelijkheden van kinderen en kinderparticipatie; ontwikkelt instrumenten, methoden en diensten ter bevordering van de inbreng van kinderen en hun belangen. Naast onderzoek biedt Kind & Samenleving ook dienstverlening aan rond bovenstaande thema's.

www.k-s.be

Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse

Het Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse werd opgericht met de doelstelling om binnen de diensten van de Franse Gemeenschap die banden hebben met kinderrechten te komen tot een gezamenlijke en onderlinge informatie, reflectie en bevordering ter zake. Op de site vindt u informatie over kinderrechten en participatie door kinderen binnen de Franse Gemeenschap. Ook zijn er basisdocumenten op te vinden (rapporten van de Franse gemeenschapsregering betreffende de rechten van het kind,…en middelen om de kinderrechten te promoten (child friendly versie van het IVRK,…). Tenslotte bevat de site een inventaris van het beleid dat inzake kinderen, jeugd en jeugdbescherming wordt gevoerd evenals van de instellingen en verenigingen die ter zake bevoegd zijn. Deze site is Franstalig.

www.cfwb.be/oejaj

Service droit des jeunes

De Services droit des jeunes (SDJ) hebben als voornaamste doelstelling Franstalige jongeren en hun familie toe te laten om hun rechten beter te kennen en aldus met kennis van zaken keuzes te maken.
De jongeren en families kunnen contact opnemen met de permanenties van SDJ (maatschappelijk werkers of juristen), per telefoon, mail of post, of één van de acht permanenties in Brussel en Wallonië bezoeken.
Soms beperken de diensten zich tot het verstrekken van juridisch advies, soms wordt gezocht naar alternatieven voor een situatie en naar de methode om die te bereiken. Soms, wanneer het probleem complex is, wordt een gepaste begeleiding voorgesteld. Van tijd tot tijd worden jongeren bijgestaan in het kader van een gerechtelijke procedure. 
De SDJ stelt alles in het werk om in direct contact te treden met het kind of de jongere. De verstrekte hulp beoogt in eerste instantie de ontwikkeling van het kind te begunstigen binnen zijn familiale en sociale omgeving.

www.sdj.be

Steunpunt welzijn, volksgezondheid en gezin

Het Steunpunt WVG is een interuniversitair consortium. Onderzoekers van de K.U.Leuven, UGent, VUB en de Katholieke Hogeschool Kempen ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek de minister bij het voeren van een slagkrachtig, vernieuwend, efficiënt en integraal beleid rond de problemen van welzijn, gezondheid en gezin.

www.steunpuntwvg.be

Unicef-leerstoel kinderrechten

In 2005 reikte de Universiteit Antwerpen een eredoctoraat algemene verdiensten uit aan UNICEF. Om de aandacht voor kinderrechten gaande te houden, werd in samenwerking met UNICEF België een leerstoel kinderrechten opgericht. Het doel van de interdisciplinaire leerstoel is de verdere verspreiding van de basisprincipes van non-discriminatie, het belang van het kind, het recht op leven en ontwikkeling en het respect voor de mening van het kind, door onderwijs en vorming , onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

www.ua.ac.be/kinderrechten

VZW Unie van jeugdadvocaten

Deze vzw ijvert voor een kwalitatieve verbetering van de rechtsbijstand voor en de rechtspositie van minderjarigen. Op termijn wil de vzw ook initiatieven ontwikkelen waardoor minderjarigen beter geïnformeerd worden over hun rechten, zelfs los van enige gerechtelijke of administratieve procedure.

www.jeugdadvocaat.be

Vlaamse databank kinderrechteneducatie

Het volledige Vlaamse aanbod inzake kinderrechteneducatief materiaal kan geraadpleegd worden op een databank, opgesteld door Kinderrechtswinkels vzw, waarbij gezocht kan worden op thema, leeftijd en werkvorm.

www.kinderrechteneducatie.be