De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK)

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). In België kreeg dit kinderrechtenverdrag op 15 januari 1992 kracht van wet. Het heeft betrekking op alle personen jonger dan 18 jaar.

Met het Verdrag engageert België zich ertoe toe te zien op de toepassing van de kinderrechten. Om een controle hierop mogelijk te maken, voorziet het IVRK dat alle Verdragsstaten in beginsel vijfjaarlijks over de vooruitgang van kinderrechten een rapport maken voor het Internationaal Comité voor de Rechten van het Kind in Genève. Dat Comité waakt voor de Verenigde Naties over de rechten van minderjarigen en over de wijze waarop elk land deze rechten toepast.

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) staat sinds mei 2007 in voor onder meer de coördinatie van deze periodieke rapportering.

De NCRK is een overlegplatform tussen ruim 90 kinderrechtenactoren die bij samenwerkingsakkoord door de betrokken Belgische overheden zijn aangeduid. De werkzaamheden zijn gericht op een bijdrage aan Belgische rapporteringsopdrachten ten aanzien van internationale instanties en op het formuleren van algemene beleidsaanbevelingen. Het overleg beperkt zich tot de in het samenwerkingsakkoord genoemde actoren.

Om die reden verwijzen wij andere kinderrechtenactoren en burgers door naar partners van de Commissie die advies kunnen verstrekken.