Partners van de NCRK

 

Nederlandstalige leden

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

Op de site van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding vind je informatie over de opdracht en de taken van het centrum, aangevuld met de nieuwsbrief ‘AanZet’. De site bevat naast praktische uitleg en wetgeving ook demografische rapporten en statistieken alsook thematische rapporten aangaande discriminatie. Het centrum bestudeert daarnaast de aard en de omvang van de migratiestromen en waakt over het respect voor de grondrechten van vreemdelingen. Tenslotte kreeg het de opdracht het beleid over mensenhandel en mensensmokkel te stimuleren, te coördineren en op te volgen. Binnen het Centrum is ook het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting opgericht.

www.diversiteit.be

 
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

De kinderrechtencoalitie is een netwerk van niet-gouvernementele organisaties dat wil toezien op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Op de site vind je een databank, toelichting over alle leden van de Kinderrechtencoalitie en heel wat actuele informatie rond kinderrechtenthema’s. Via deze site kun je ook inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van de Kinderrechtencoalitie.

www.kinderrechtencoalitie.be

 
Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat werd opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie met als hoofdopdracht het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bekend te maken en toe te zien op de naleving ervan.
Het Kinderrechtencommissariaat functioneert als een ombudsdienst waar minderjarigen terecht kunnen met (info)vragen, klachten over mogelijke schendingen van hun rechten en ook beleidssuggesties. Ook volwassenen kunnen de ombudswerkers contacteren, zolang de melding betrekking heeft op minderjarigen. Daarnaast doet het KRC aan informatieverstrekking en sensibilisering inzake kinderrechten van het grote publiek, jong en oud(er), onder meer via de jaarlijkse campagnes, folders en brochures, ondersteuning van projecten en activiteiten voor kinderen en jongeren. Via onderzoek verzamelt het KRC gegevens over de leefwereld van kinderen en jongeren, zowel via eigen onderzoek (toegankelijkheid jeugdhulp, (echt)scheiding, vluchtelingenkinderen) als door het bijhouden van resultaten van andere onderzoeksinstellingen. Bij nieuwe wetgevingsinitiatieven die van belang kunnen zijn voor minderjarigen ten slotte formuleert het Kinderrechtencommissariaat een advies. In die adviezen wordt het voorstel of ontwerp getoetst aan de inhoud en de geest van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

www.kinderrechten.be

 
Kinderrechtswinkels

Kinderrechtswinkels is in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind vertegenwoordigd via Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. Bij de Kinderrechtswinkels kan je terecht met alle vragen over kinderrechten. De Kinderrechtswinkels verspreiden tevens interessante brochures en educatief materiaal over kinderrechtenthema's.

Het volledige Vlaamse aanbod inzake kinderrechteneducatief materiaal kan geraadpleegd worden op een databank, opgesteld door Kinderrechtswinkels vzw, waarbij gezocht kan worden op thema, leeftijd en werkvorm.

www.kinderrechtswinkel.be

 
Unicef België

Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld. Het baseert zijn werk op het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. In België ijvert UNICEF voor meer aandacht en respect voor de rechten van kinderen. De site verschaft informatie over de organisatie en de activiteiten.

www.unicef.be

 
Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Hij wil de stem en de mening van kinderen en jongeren, jeugdorganisaties en jeugdadviesorganen (jeugdraden en leerlingenraden) kracht bijzetten zodat ze actief gehoord en meegenomen worden in het beleid.
De Vlaamse ministers moeten het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen telkens zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren. De Vlaamse Jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.
In commissies, werkgroepen en op andere bijeenkomsten worden standpunten voorbereid over thema’s allerhande. De Algemene Vergadering stelt de adviezen op en maakt die over aan de Vlaamse regering of elke andere relevante overheid.

www.vlaamsejeugdraad.be

 
Vlaamse Scholierenkoepel

De Vlaamse Scholierenkoepel is een vereniging voor en door scholieren. De vereniging overkoepelt de leerlingenraden in Vlaanderen en vertolkt de mening van scholieren over onderwijs. Bovendien is het bestuur van de vereniging volledig in handen van scholieren.
VSK organiseert activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren. Als scholierenkoepel is ze een ‘eerste hulp bij leerlingenraad-ongevallen’, organiseert ze vormingen en discussiemomenten en heeft ze een mening over alles wat met het secundair onderwijs te maken heeft. De vereniging brengt de stem van de scholier mee in het debat, omdat ze ervan overtuigd is dat een ‘goede school’ en ‘goed onderwijs’ mee gemaakt wordt door scholieren en hun meningen.
De Vlaamse Scholierenkoepel vertegenwoordigt 600 leerlingenraden in Vlaanderen, uit scholen van alle onderwijsnetten en onderwijsvormen (ASO, BSO, BuSO, DBSO, KSO, TSO) die verspreid liggen over de vijf provincies.

www.vlaamsescholierenkoepel.be

 

Franstalige leden

Conseil de la Jeunesse d'Expression Française

De Conseil de la Jeunesse (CJ) is de officiële adviesinstantie voor jongeren binnen de Franse Gemeenschap over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Hij wil de stem en de mening van kinderen en jongeren, jeugdorganisaties en jeugdadviesorganen (jeugdraden en leerlingenraden) kracht bijzetten zodat ze actief gehoord en meegenomen worden in het beleid.
Hij brengt op eigen initiatief of op vraag van een voogdijminister of andere politicus advies uit.
De beslissingen worden genomen door de algemene vergadering. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties.

www.cjef.be

 
Coordination des ONG pour les Droits de l'Enfant (CODE)

CODE is de Waalse zusterorganisatie van de Kinderrechtencoalitie. De organisatie ziet toe op een goede toepassing van het Kinderrechtenverdrag in en door België en verricht in dat verband onderzoeken en analyses. Op de site vind je informatie over hun activiteiten en deze van hun leden. Je vindt er ook actualiteitsinfo over kinderrechten en een agenda met evenementen hierrond.

www.lacode.be

 
Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant

Op deze site vind je informatie over de activiteiten van de Kinderrechtencommissaris van de Franse Gemeenschap.

www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=118

 

Duitstalige leden

Rat der Deutschsprachigen Jugend

De Rat der Deutschsprachigen Jugend vertegenwoordigt de belangen en standpunten van jongeren, jeugdcentra, jongerenpartijen, jeugdorganisaties en jeugddiensten binnen de Duitstalige gemeenschap.Er worden voltallige vergaderingen en thematische werkgroepen georganiseerd door de voorzitter. De site is Duitstalig.

www.rdj.be